Over onze medewerkers

We willen een bedrijf zijn waar mensen graag werken en weinig verzuimen. In 2011 staat ProRail hoog genoteerd als prettige werkgever. Minder goed scoren we op verzuim en een evenwichtige leeftijdsopbouw.


Tevredenheid en betrokkenheid

  2009 2010 2011
Tevreden medewerkers 89% 85% 86%
Betrokken medewerkers 81% 82% 79%
Gemiddeld 85% 84% 83%

Elk jaar meten we de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. Het ene jaar doen we dat via een eigen werkbelevingsonderzoek, het andere jaar door deelname aan het Beste Werkgevers-onderzoek van Effectory.

De medewerkers van ProRail zijn over het algemeen heel tevreden. De score van ruim boven de 80% laat dat zien. Op de punten ontwikkelingsmogelijkheden, directe collega’s en beloning scoren we beter dan de benchmark van ruim 500 Nederlandse bedrijven. Op het punt organisatie (efficiency en effectiviteit) scoren we lager dan de benchmark.

Verzuim

  2009 2010 2011
Realisatie 5% 4% 4%
Verbaannorm 5% 5% 4%

De uren zijn uitgedrukt als percentage van het aantal beschikbare uren.

De Verbaannorm geeft managers een indicatie van het haalbare verzuimniveau in hun organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De norm is voor het jaar 2011 opnieuw vastgesteld op 4,2% op basis van de dalende verzuimcijfers in Nederland.

Het ziekteverzuim steeg in 2011 naar 4,4%. Deze stijging kunnen we verklaren door het groeiende aandeel oudere medewerkers. Zij zijn minder vaak, maar wel langer ziek dan jongeren.

Bij roostergebonden personeel ligt het verzuim hoger. Daarom hebben we voor een aantal verkeersleidingposten extra re-integratieondersteuning ingezet, zoals extra capaciteit voor re-integratie van lang verzuim en de structurele inzet van een arbeidsdeskundige. Ook worden management en medewerkers beter geïnformeerd over effectieve manieren van re-integreren.

Diversiteit

  2010 2011
Aandeel vrouwen in de Top 80 18% 19%
Instroom < 40 jaar 70% 70%
Instroom allochtonen 15% 14%

Als vervanging van de vertrekkende medewerkers, willen we graag meer jongeren en allochtonen aannemen. Ook wil ProRail in 2015 30% vrouwen in Top 80-functies. In 2011 is het aandeel vrouwen in Top 80-functies gestegen met 3 procentpunt.

Leeftijdsopbouw

  2009 2010 2011
20 – 29 jaar 9% 10% 9%
30 – 39 jaar 24% 24% 23%
40 – 49 jaar 37% 34% 34%
50 – 59 jaar 29% 29% 30%
≥ 60 jaar 1% 3% 4%

Bij ProRail werken relatief veel 50-plussers. Hun aandeel is gestegen van 32% in 2010 tot 34% in 2011. Dat betekent dat de komende 15 jaar ongeveer een derde van onze medewerkers met pensioen gaat. Omdat de instroom van nieuwe medewerkers afneemt, slagen we er maar in beperkte mate in om te verjongen.