De kwaliteit van onze organisatie

ProRail werkt op alle gebieden aan de kwaliteit van de organisatie: in ons HRM-beleid en met onze HRM-instrumenten. In 2011 hebben we de functieprofielen vernieuwd en het leiderschap versterkt met programma's voor managers, team- en leiderschapstrajecten en een programma voor high potentials.


Nieuwe functieprofielen

In 2011 zijn de functieprofielen van ProRail vernieuwd omdat deze vaak verouderd en zeer gedetailleerd waren. De 800 oude functiebeschrijvingen zijn vervangen door ongeveer 80 meer generieke profielen, gebaseerd op de Hay-methode. Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van het nieuwe functiehuis.

De voordelen van de vernieuwde functieprofielen

Resultaatgericht: in de nieuwe functieprofielen staan de resultaten centraal, en niet langer de taken.

Concreet: omdat duidelijk is welke resultaten er worden verwacht en hoe de medewerker zich kan ontwikkelen vormt het profiel een goede basis voor gesprek tussen leidinggevende en medewerker

Flexibel: de generieke profielen zijn passend voor meerdere functies, en dat maakt doorstroming transparanter.

 

Online personeelszaken

In 2011 hebben we vorderingen gemaakt op het gebied van e-HRM. In de loop van 2012 kunnen medewerkers online onkosten declareren, personeelsdossiers inzien en jaaropgaven opvragen via onze intranetsite, waar al onze HRM-diensten worden ondergebracht. Bovendien profileren we ons met e-HRM als een moderne, aantrekkelijke werkgever. Pensioen- en HR-dienstverlener SPF Beheer ondersteunt ons bij de invoering van e-HRM.

Sterker leiderschap

Sterk leiderschap is essentieel voor een betere organisatie. Daarom investeren we veel in persoonlijke en professionele ontwikkeling van het management, onder meer met programma’s voor leiderschapsontwikkeling.

Programma's voor managers

In maart 2011 hebben we het leiderschapstraject afgerond voor de top 35-leidinggevenden met de bedoeling een meer richtinggevende en verbindende stijl van leidinggeven te ontwikkelen en de onderlinge relatie van managers van de verschillende bedrijfseenheden te verbeteren. Er is inmiddels ook een traject voor de top 70-leidinggevenden van ProRail Projecten uitgevoerd.

Team- en leiderschapstrajecten

Bij ProRail Vervoer en Dienstregeling en bij de stafafdelingen Bedrijfsstrategie en HRM zijn team- en leiderschapstrajecten gestart om de communicatie en de samenwerking in de teams verbeteren. In december 2011 begon een programma voor alle leidinggevenden van financiële- en controlmedewerkers.

Programma voor high potentials

In 2011 zijn we een programma begonnen voor talentvolle medewerkers die mogelijk binnen vijf jaar een sleutelpositie kunnen innemen. De deelnemers ervaren het programma als baanbrekend, vooral omdat het is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk en ervaringsleren voorop staat.

Integriteit

In 2011 hebben we de klokkenluidersregeling geactualiseerd, deze wordt in 2012 van kracht. We hebben al  een gedragscode en een medewerkersprotocol waarmee we de integriteit van onze medewerkers bewaken. Daarin staan duidelijke richtlijnen hoe om te gaan met geschenken en uitnodigingen.

ProRail heeft een vertrouwenspersoon bij wie medewerkers vermoedens van fraude en onregelmatigheden kunnen melden. In 2011 is eenmaal een vermoeden van fraude gemeld. Dit geval was nog in onderzoek bij het opmaken van dit jaarverslag.