Milieuovertredingen

Compliancy en het voldoen aan wet- en regelgeving was een speerpunt in 2011. Desondanks  is ProRail er in 2011 niet in geslaagd altijd te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Wel kunnen we een dalende trend van overtredingen vaststellen. Om die vast te houden, hebben we in 2011 elf specifieke milieurisico’s benoemd en nemen we extra maatregelen om overtredingen te voorkomen.

Overtredingen in cijfers

Onze milieuprestaties op hoofdniveau

In 2011 zijn 35 overtredingen geconstateerd door onszelf of het bevoegd gezag. In 2010 waren dat er 77 en in 2009 waren er 91 overtredingen. De meeste constateringen komen uit onze eigen inspecties. Het gaat bijvoorbeeld om overtredingen op geluid, slootonderhoud, boringen en waterafvoer.

De overtredingen worden niet alleen door ProRail zelf gemaakt. Soms worden ze veroorzaakt door vervoerders en aannemers. Als we overtredingen constateren, spreken we de verantwoordelijke partij daarop aan, vanuit onze rol als vergunninghouder. Wij onderhouden zelf de contacten met gemeenten en provincies over de oplossing van de overtredingen.

Elf milieurisico’s

In 2011 hebben we elf milieurisico’s benoemd. Een milieurisico is bijvoorbeeld het beginnen met een project zonder milieuvergunning of treinen laten rijden terwijl de geluidruimte niet voldoende is. Voor deze risico’s hebben we beheersmaatregelen vastgesteld, om zo de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Daarnaast hebben we onze interne inspecties en audits uitgebreid.

Maatregelen

Overtredingen bespreken we in het regionaal milieu comité (RCM) en het landelijk comité milieu (LCM). Het RCM stuurt op een snelle oplossing op korte termijn. Het LCM analyseert de oorzaken en kijkt naar trends en langetermijnoplossingen.