Milieubeleid

ProRail heeft de afgelopen jaren haar milieubeleid verder ontwikkeld. Zo hebben we de toprisico’s op milieugebied in kaart gebracht, een CO₂-prestatieladder ontwikkeld en meten we elk jaar onze CO₂-voetafdruk. De CO₂-prestatieladder is zo succesvol gebleken dat deze in 2011 in beheer is gebracht bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).


CO₂-prestatieladder

Minder CO₂-uitstoot is al jaren een belangrijke doelstelling. Om onszelf en onze leveranciers te stimuleren minder uitstoot te produceren, ontwikkelden we de CO₂-prestatieladder. Hoe meer een bedrijf zich inspant om de CO₂-uitstoot te verminderen, hoe meer kans het maakt bij een aanbesteding. Op deze wijze bevorderen we duurzaam werken bij onze leveranciers.

In 2011 hebben we het eigendom van de CO₂ -prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen zodat hij ook toegepast kan worden buiten de spoorsector. De ladder werd door ons ontwikkeld om onszelf en onze leveranciers te stimuleren om de CO₂-uitstoot te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om de CO₂-uitstoot te verminderen, des te meer kans het maakt bij een aanbesteding.

Sinds de invoering van de CO₂ -prestatieladder gaan aannemers zuiniger om met brandstof en elektriciteit in wagenparken, gebouwen en machines voor spoorwerkzaamheden. Bij de overdracht waren 88 certificaten afgegeven aan bedrijven die zich gecommitteerd hadden aan de CO₂ -prestatieladder. Dit aantal is in de loop van 2011 gestegen tot 177. Ook ProRail heeft zich aan de ladder gecommitteerd en is sinds 17 december 2010 gecertificeerd op niveau 4 van de CO₂ -prestatieladder.

De CO₂ - uitstoot van ProRail over de jaren 2008 - 2010, gemeten in kiloton (2010: 76,9, 2009: 71,7 2008:64)).

CO₂-voetafdruk

In 2011 werd onze CO2-voetafdruk van 2010 bekend. Ondanks onze inspanningen om deze te verkleinen is onze voetafdruk ten opzichte van 2009 gestegen van 71,7 kiloton naar 76,9 kiloton. De strenge winterperiodes aan het begin en aan het einde van 2010 zijn de oorzaak van deze toename. De emissietoename is vooral toe te schrijven aan een toename in het gebruik van brandstof en elektriciteit voor de wisselverwarming. Sanering van wissels en toepassing van energiezuinige wisselverwarming moeten deze tijdelijke toename in de nabije toekomst ongedaan maken.

Ten opzichte van het vorige jaarverslag zijn de gegevens van 2009 gecorrigeerd, als gevolg van nieuwe CO2-conversiefactoren. De resultaten van 2011 worden pas in de loop van 2012 bekend.

 

In bovenstaande tabel en bovenstaande figuur wordt een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van de CO2-emissie in 2010 vergeleken met de CO2-emissie in het basisjaar 2008. Hieruit blijkt dat de scope 1 en scope 2 emissies, na een daling in 2009, in 2010 zijn toegenomen (van 11,4 via 9,4 naar 15,6 kton, respectievelijk van 48,1 via 46,6 naar 49,94 kton). Oorzaak voor deze toename zijn de strenge winterperiodes aan het begin en aan het einde van 2010. In beide scopes wordt de emissietoename vooral veroorzaakt door een toename van het gebruik van brandstof en elektriciteit voor de wisselverwarming.

Afval en water

Het afvalbeheer op stations en bij het onderhoud van het spoor hebben we uitbesteed aan derden. ProRail houdt in de gaten of daarbij wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Dat doen we steekproefsgewijs. Bij projecten verplichten wij de aannemers om afvalstoffen op de juiste manier af te voeren en te verwerken. De sloten langs het spoor worden periodiek schoongemaakt.