Geluid en trillingen

Rijdende treinen maken geluid en kunnen trillingen veroorzaken. Ons werk aan het spoor en aan de stations kan ook hinder met zich meebrengen. Onze verantwoordelijkheid om overlast te beperken, is groot. Zeker nu we het spoor in de toekomst intensiever gaan benutten. In 2011 namen we maatregelen tegen geluid, trillingen en bouwoverlast. Onder meer bij de HSL-Zuid en bij de verbouwing van Utrecht Centraal.


Minder geluid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan voorstellen om de wetgeving voor geluidhinder aan te passen, met de bedoeling geluidsoverlast beter in kaart te brengen en de naleving en handhaving van de regels eenvoudiger te maken. Als spoorbeheerder is ProRail er verantwoordelijk voor dat het geluid van treinen binnen de normen blijft.

In 2011 ontwikkelden wij daarom twee instrumenten voor het spoor: het Geluidregister en SoundCheck. Het Geluidregister is software voor de berekening van de wettelijke norm (‘geluidproductieplafonds’). Iedereen kan naar verwachting in 2012 het Geluidregister raadplegen via internet. SoundCheck vergelijkt het spoorgeluid met de wettelijke normen, vooraf bij de jaardienstverdeling en achteraf voor de verantwoording aan de minister.

SWUNG: Samen tegen geluidsoverlast

De modernisering van de huidige Wet Geluidhinder heet SWUNG. Dit staat voor ‘Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid’. SWUNG wordt naar verwachting medio 2012 ingevoerd.

 

Minder trillingen

Er is te weinig kennis over trillingen en hoe we ermee om moeten gaan. Wanneer is er sprake van trillingsoverlast, hoe ontstaat dit precies en welke maatregelen zijn mogelijk? In 2011 heeft het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB) deze vraagstukken in opdracht van ProRail nader verkend. Uit deze verkenning zijn onderzoeksvoorstellen naar voren gekomen die worden meegenomen bij het opstellen van nieuwe wetgeving voor trillingen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt deze de komende jaren verder uit. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie in 2011 in samenwerking met ProRail een beleidsregel opgesteld voor trillingen als gevolg van uitbreidingen van het spoorverkeer. De verwachting is dat deze beleidsregel begin 2012 gaat gelden.

Minder geluid en trillingen op de HSL-Zuid

Hogesnelheidstreinen maken meer en ander geluid dan gewone treinen omdat ze harder rijden. In 2011 heeft ProRail met metingen vast laten stellen dat het geluid van deze treinen overeenkomt met de verwachting ten tijde van het tracébesluit over de HSL-Zuid. Tevens is geconstateerd dat er extra geluideffecten zijn bij onder meer de verdiepte ligging van het tracé in Lansingerland en bij geluidschermen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzochten wij mogelijke extra maatregelen op de HSL-Zuid. In 2012 werken we mee aan een pilot om deze extra geluidwerende maatregelen te testen op hun effectiviteit.