Verslag van de remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie stelt het beloningsadvies voor de vijf directieleden op en voert de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de leden van de directie. Het advies legt ze ter besluitvorming voor aan de raad van commissarissen. De remuneratiecommissie bestaat uit drie leden.


Vaststellen van de bezoldiging

De algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail stelt het beleid voor de bezoldiging van het bestuur vast. Voordat de aandeelhouder dit beleid vaststelt, overlegt zij met de raad van commissarissen. De Corporate governance code schrijft voor dat de raad, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratierapport opstelt voor de directie van ProRail. Binnen het remuneratiebeleid stelt de raad, weer op advies van de remuneratiecommissie, het vaste en het variabele deel van het inkomen vast. Aan het begin van elk jaar komen de raad en de directie een prestatiecontract overeen voor het variabele gedeelte.

Bezoldigingsbeleid is aangepast in 2011

De aandeelhouder stelt het beleid voor de bezoldiging van het bestuur vast, op grond van de statuten van Railinfratrust B.V., de moederonderneming van ProRail B.V. In de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2011 heeft de aandeelhouder het bezoldigingsbeleid aangepast, na overleg met de raad van commissarissen.

Hoe ziet het bezoldigingsbeleid eruit?

 

  • De aandeelhouder heeft besloten dat Railinfratrust, en daarmee ProRail, volgens het Staatsdeelnemingenbeleid in de categorie Publiek valt.
  • Om de hoogte van de beloning te bepalen voor bestuurders in de categorie Publiek, zal worden aangesloten bij de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT).

 

Opbouw Remuneratiebeleid

Het remuneratiepakket van de directie bestaat uit een vast en variabel deel. De hoogte van de variabele beloning wordt bepaald door de individuele resultaten van de directieleden én door de prestaties van ProRail als geheel.

De resultaatafspraken die de remuneratiecommissie met de directie maakt, laten de focus van het bedrijf zien. Ze bestaan uit operationele doelstellingen – gericht op het structureel verbeteren van de prestaties van ProRail – en doelstellingen die ervoor zorgen dat ProRail zich ontwikkelt tot een klantgericht en dienstbaar bedrijf.

Variabele beloning gefaseerd afgeschaft

In 2011 heeft de raad van commissarissen besloten de variabele beloning van de directie, die voorheen maximaal 16% van het brutosalaris betrof, in drie stappen af te schaffen en fasegewijs op te nemen in het vaste salaris. In januari 2011 is het eerste deel van 5% opgenomen in het salaris van de desbetreffende directieleden. Het overige deel blijft voorlopig nog onderdeel van de variabele beloning. Per 1 januari 2013 is de volledige variabele beloning opgenomen in het vaste salaris.

Functiezwaarte

De functiezwaarte van de directiefuncties zijn op basis van de Hay-systematiek gewogen. ProRail kent schalen met een minimum en een maximum.

Bezoldiging directie in 2011

Bij de bezoldiging van de directie in 2011, heeft er twee keer een indexering plaatsgevonden van 1% van het vaste inkomen: in januari 2011 en in maart 2011. De eerste indexering is gekoppeld aan de eerdere CAO-verhoging van maart 2010. De tweede indexering is gekoppeld aan de CAO-verhoging van maart 2011.

De bezoldiging van de statutaire bestuurders van ProRail in 2010 en 2011

(in euro's) M/V Basissalaris Variabele
beloning
Pensioen-
premies
Overige
vergoedingen
Totaal
2011
Totaal
2010
               
Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen * V 135.778 - 5.422 3.774 144.974 -
H.P.M.G. Steeghs ** M 197.702 ntb 7.647 2.496 207.845 191.255
P.M.E. Dirix *** M 155.986 ntb 6.153 2.496 164.635 -
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs **** V 60.645 - 2.423 - 63.068 -
B.J. Klerk ***** M 187.160 - 8.437 - 195.597 372.453
U. Groen ****** M - - - - - 127.504
Totaal   737.271 - 30.082 8.766 776.119 691.212

* mevrouw M.W. Gout-van Sinderen is benoemd tot president-directeur per 11 april 2011.
** in aanvulling op genoemde bedragen is inzake de heer H.P.M.G. Steeghs in 2011 een eenmalige aanvullende pensioenlast opgenomen van EUR 21.000. Dit heeft betrekking op in 2009 bij zijn indiensttreding gemaakte afspraken inzake de overheveling van pensioenaanspraken en een gedeeltelijke compensatie van een pensioengat.
*** de heer P.M.E. Dirix is in dienst getreden per 1 januari 2011.
**** mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs was tijdelijk bestuurder in 2011.
***** de heer B.J. Klerk is om gezondheidsredenen per 1 februari 2011 teruggetreden als bestuurder van ProRail. De afspraken gemaakt bij zijn vertrek hebben geleid tot de verantwoording van een verplichting van EUR 138.667 in 2011.
****** de heer U. Groen is per 1 september 2010 uit dienst getreden. 

De raad van commissarissen van ProRail besluit naar verwachting in mei 2012 over de toekenning van (een deel van) de variabele beloning van de leden van de directie van ProRail. Dit betekent dat de hoogte van de variabele beloning niet kan worden opgenomen in het jaarverslag 2011, dat in maart 2012 is vastgesteld. De raad van commissarissen van ProRail vindt transparantie ook op het gebied van de variabele beloning van de directie van belang. Daarom zal de raad van commissarissen het besluit over de toekenning van (een deel van) de variabele beloning samen met een motivatie op de website van ProRail opnemen. Vanzelfsprekend geldt daarbij dat het door de raad van commissarissen te nemen besluit zal passen binnen het beloningsbeleid zoals dat door de aandeelhouder van ProRail (de Nederlandse Staat) is vastgesteld en andere wet- en regelgeving op dit gebied.

Lease auto

Aan de leden van de directie wordt een leaseauto ter beschikking gesteld als representatieve en flexibele vorm van mobiliteit.

Bruto onkostenvergoeding

De raad van commissarissen heeft besloten dat de directie per 1 juli 2011 in aanmerking komt voor een bruto onkostenvergoeding. Daarmee is de netto onkostenvergoeding van EUR 60 per maand vervallen per 1 juli 2011.

Arbeidsovereenkomsten

Volgens de Corporate governance code worden nieuwe statutaire bestuurders benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Na afloop van een eerste termijn kan bij goed functioneren een bestuurder worden herbenoemd voor nieuwe termijnen van maximaal 4 jaar. Dit uitgangspunt is toegepast op de per 6 september 2009 benoemde statutair bestuurder de heer Steeghs, bij de per 1 januari 2011 nieuw benoemde statutair bestuurder de heer Dirix en bij de per 11 april 2011 benoemde statutair bestuurder mevrouw Gout- van Sinderen.

Beloning raad van commissarissen

De vergoeding van de raad bestaat uit een vaste, jaarlijkse vergoeding. Daarnaast ontvangen de leden van de audit-, de remuneratie- en de selectie- en benoemingscommissie een vergoeding per vergadering. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de vergoeding van de raad van commissarissen vast.

ProRail heeft geen leningen verstrekt aan leden van de raad. Volgens de regels van behoorlijk bestuur is de beloning van de leden van de Raad niet afhankelijk van de prestaties van ProRail.

(in euro's) M/V Vaste jaarlijkse vergoeding Vergoeding Audit Commissie Vergoeding Selectie-/ Benoemings-commissie Vergoeding Remuneratie-commissie Totaal 2011 Totaal 2010
               
M.A.M. Boersma
(president-commissaris)
M 30.560 10.415 4.166 8.332 53.473 61.577
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs V 14.610 - 4.166 6.249 25.025 33.867
W.E. Kooijman M 19.432 - 4.166 8.332 31.930 35.950
Mevrouw J.G.H. Helthuis * V 14.610 6.249 - - 20.859 nvt
P.T.H. Timmermans * M 14.610 6.249 - - 20.859 nvt
E.H. Broekhuizen ** M 12.817 4.166 - - 16.983 31.784
W. den Dulk ** M 12.817 4.166 - - 16.983 31.784
R.J. in 't Veld *** M - - - - - 9.024
Totaal   119.455 31.245 12.498 22.913 186.111 203.986

* aangetreden per 13 april 2011
** afgetreden per 13 april 2011
*** afgetreden per 1 februari 2010