Beoordeling van de directie

De raad van commissarissen heeft de jaarlijkse collectieve en individuele doelstellingen voor de directie vastgesteld. De raad van commissarissen bespreekt de geleverde prestaties na afloop van het jaar met de directie.


De raad van commissarissen is van mening dat de directie in 2011 een goede start heeft gemaakt met de aanpak van de focuspunten die ertoe moeten leiden dat de prestaties van ProRail structureel verbeteren. Verandering vergt een lange adem. Scherpte en aandacht voor het daadwerkelijk implementeren en realiseren van noodzakelijke verbetermaatregelen blijven nodig. The proof of the pudding is in the eating. In de winter van 2012 bleek dat de wintermaatregelen nog niet afdoende zijn en er nog stappen gezet moeten worden om de prestaties te verbeteren.

De samenstelling van de directie

Per 1 januari is de heer Dirix aangetreden als statutair bestuurder: directeur Operatie. Per februari 2011 is de heer Klerk teruggetreden uit de directie in verband met zijn gezondheidstoestand. Om in de ontstane vacature te voorzien is per 5 januari 2011 mevrouw Zuiderwijk-Jacobs, tot dat moment lid van de raad van commissarissen, benoemd als tijdelijk statutair bestuurder en per 1 februari 2011 als voorzitter van het bestuur.

De raad van commissarissen heeft alles in het werk gesteld om een geschikte kandidaat te vinden en daarmee de interim-periode zo kort mogelijk te laten duren. Per 11 april 2011 is mevrouw Gout-van Sinderen aangetreden als president-directeur. Met de benoeming van de nieuwe president-directeur zijn alle functies in het directieteam vervuld en is de continu├»teit van de directie van de onderneming geborgd.