De focus in 2011

In overleg met de raad van commissarissen heeft het bestuur van ProRail vijf focuspunten voor 2011 vastgesteld. Daarop heeft ProRail zich het afgelopen jaar in het bijzonder gericht.


Vijf focuspunten

De raad van commissarissen meent dat ProRail zich op basis van de realisatie van deze vijf focuspunten zal ontwikkelen tot een meer klantgericht en dienstbaar bedrijf.

1 Klantgerichter

De directie heeft maatregelen genomen waardoor de vervoersbedrijven en hun klanten, de reiziger en verlader, meer centraal komen te staan in het dagelijks werk. ProRail is gestart met een informatiecampagne voor reizigers over werk aan het spoor. Klanten worden uitgenodigd op relatiedagen; consumentenorganisaties kunnen ProRail direct aanspreken en adviseren in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Er is gestart met een klantenpanel waar ProRail onmiddellijk feedback krijgt van de klanten op alle processen. De tijden van de publieksservice zijn verruimd. Veel aandacht wordt gegeven aan de cultuurverandering bij ProRail. De cultuur van ProRail moet meer gericht zijn op het continu leveren van een zorgeloze reis voor reiziger en verlader.

2 Operational excellence

De directie wil de prestaties van ProRail verbeteren. De doelen: een robuust spoorsysteem en effectief optreden bij calamiteiten. De directie is aan de slag gegaan om te leren van afgelopen winters en de brand in de verkeersleidingpost begin 2011.

3 Financiële taakstellingen

Alle activiteiten van ProRail die niet gericht zijn op de kerntaken en efficiëntie in de bedrijfsvoering, zijn of worden beëindigd. Zo zijn in overleg met de raad van commissarissen de activiteiten op het gebied van elektrisch rijden afgebouwd en is er gestuurd op besparing van de inhuurkosten en medewerkersaantallen.

4 Prestatiegerichte aansturing

De directie heeft het prestatiedashboard van ProRail aangescherpt. Het doel is om beter aan te sluiten bij de wensen van de vervoerders en regionale en lokale relaties en daarnaast wordt de reiziger meer centraal gesteld.

5 Robuuster spoorsysteem

De directie werkt aan een robuuster spoorsysteem, samen met NS en andere vervoerders. In 2012 wordt een uitwerking gemaakt van het concept naar concrete werkprocessen en maatregelen.

 

Speciale aandacht

De raad van commissarissen heeft in 2011 speciale aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • de relatie met de aandeelhouder en het aanspreekbaar zijn op de prestaties van ProRail
  • de behandeling van projecten en investeringsvoorstellen in de raad van commissarissen
  • herfst- en wintermaatregelen
  • cultuurverandering gericht op klant en reiziger
  • het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft uitgevoerd naar de besteding van spoorbudgetten. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer worden door de raad van commissarissen herkend. Op het vlak van transparantie en bedrijfsvoering zijn en worden al stappen ter verbetering genomen. De maatregelen gericht op de aanbevelingen gericht op cultuur krijgen aandacht, maar vragen ook een lange adem.