Het werk van de raad

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij ProRail. De Raad staat daarnaast de directie met advies terzijde. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de beoordeling van de directieleden. De raad van commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken.

De raad van commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Een actuele versie van deze statuten staat op www.prorail.nl.

Perspectief

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van ProRail. En ziet toe op de waarborging van publieke belangen. De raad van commissarissen treedt op als schakel in de toezichtketen van de overheid en heeft regelmatig contact met de aandeelhouder.

Reguliere activiteiten

De raad van commissarissen bespreekt in de loop van elk jaar de kwartaalrapportages, het risicomanagement en de beheersing van de toprisico’s, de strategie, het audit jaarplan en de interne audits, veiligheid en duurzaamheid, investeringsvoorstellen en grondtransacties en het businessplan van ProRail.

Behalve deze reguliere informatiestromen van de directie, beschikt de raad over eigen informatiebronnen: de rapportages en gesprekken met de accountant en de ondernemingsraad, en werkbezoeken. Nieuwe commissarissen krijgen een uitgebreide introductie in en kennismaking met de spoorsector.

Voorbereiding van de besluitvorming

De raad van commissarissen heeft drie commissies ingesteld die de besluitvorming voorbereiden: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt intensief contact met de president-directeur.
>> Het verslag van de auditcommissie lezen
>> Het verslag van de remuneratiecommissie lezen
>> Het verslag van de selectie- en benoemingscommissie lezen

Vergaderfrequentie

In 2011 is de raad van commissarissen in zeven reguliere vergaderingen bijeen geweest. Bij alle vergaderingen was de raad van commissarissen voltallig aanwezig. De raad van commissarissen is gewoon te vergaderen in aanwezigheid van de voltallige directie van ProRail. De auditcommissie kwam in 2011 vijf keer bijeen, de selectie- en benoemingscommissie eenmaal en twee maal in een gecombineerde vergadering met de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie kwam naast de gecombineerde vergaderingen nog driemaal bijeen.

Samenstelling

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. De kwaliteiten en ervaringsgebieden van de leden moeten recht doen aan de uitdagingen waarvoor ProRail zich in de komende jaren geplaatst ziet: algemeen management, financiën, sociaaleconomisch beleid (waaronder personeelsbeleid en medezeggenschap), overheidsorganisaties, infrastructuur, technologie en ICT, klanten, en veiligheid en milieu.
>> Meer lezen over de leden

Raad van commissarissen als werkgever

De Nederlandse Staat is enig aandeelhouder van ProRail. De Staat bepaalt op basis van deze aandeelhoudersrol het beloningsbeleid voor de directie van ProRail.

Benoemingen in 2011

De minister van Infrastructuur en Milieu, de aandeelhouder van ProRail, benoemt de commissarissen van ProRail.

In 2011 benoemde de minister twee nieuwe commissarissen: de heer Timmermans en mevrouw Helthuis. De nieuwe commissarissen hebben kennis en ervaring op het gebied van klantgerichtheid, financiën en infrastructuur. De heer Den Dulk en de heer Broekhuizen zijn in de aandeelhoudersvergadering van 2011 afgetreden. Per 1 mei 2011 is mevrouw Zuiderwijk-Jacobs, na een interim-periode als president-directeur van ProRail, opnieuw toegetreden tot de raad van commissarissen.

Zelfevaluatie

De commissies uit de raad van commissarissen hebben naar het oordeel van de raad van commissarissen gedurende het verslagjaar op actieve wijze uitvoering gegeven aan hun taak. Hiermee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling van de toezichthoudende verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen heeft een schriftelijke zelfevaluatie uitgevoerd. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen betroffen werkatmosfeer en onderlinge samenwerking, deskundigheid van de leden van de raad, samenwerking met de directie, werk van de raad en de rol van de voorzitter van de raad. De Raad heeft in december 2011 deze onderwerpen in een separate bijeenkomst uitvoerig met elkaar besproken. Hierbij kwam met name aan de orde de wijze waarop de Raad de adviesrol aan de directie verder vorm kan geven. Naar aanleiding van de zelfevaluatie heeft de raad van commissarissen als aandachtpunt voor 2012 geformuleerd het regelmatig evalueren van de vergaderingen van de raad en het intensiever coachen van de leden van de directie.