Compliance-risico’s

Onder compliance-risico’s vallen alle zaken die kunnen leiden tot reputatieschade, juridische schade, sancties en financiële schade. ProRail hecht veel waarde aan het behouden van haar integriteit en reputatie. Daarom horen ook compliance-risico’s bij de toprisico’s.


Compliance-risico 1: Het risico op een overtreding van wet- en regelgeving of een afbreuk aan de binnen ProRail geldende normen en waarden waarbij financiële tegenvallers door claims een gevolg kunnen zijn.

ProRail is gebonden aan nationale en internationale wet- en regelgeving. We hebben de plicht alle gebruikers van het spoor gelijk te behandelen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt dit in de gaten. De kans bestaat dat de NMa vraagtekens plaatst bij de manier waarop wij omgaan met onze vervoerders. ProRail is, op Rijkswaterstaat na, de grootste opdrachtgever in de bouwsector in Nederland. Het risico bestaat dat in een omgeving waar veel geld omgaat, medewerkers in de verleiding komen zichzelf te verrijken of te bevoordelen.

In het verleden hebben zich weinig integriteitsincidenten voorgedaan. Maar een dergelijke gebeurtenis kan zeer grote consequenties hebben. Financiële én niet financiële. Daarom geven we de beheersing van dit risico voortdurend aandacht. We hebben een gedragscode waarin het medewerkerprotocol is opgenomen. Hierin zijn de normen binnen ProRail vastgelegd.

Fouten in onze bedrijfsvoering kunnen leiden tot claims. Wanneer deze situatie zich voordoet kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom volgt het management dit risico actief en hebben we onze aansprakelijkheid verzekerd.

De beheerconcessie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt specifieke eisen aan het activaregister van ProRail. We voeren continue verbeteringen uit in ons activaregister. Hierbij ligt de nadruk op de interactie tussen de bouwprojecten, het beheer van de activa en de verwerking in de financiële administratie.