Operationele risico’s

Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze processen, mensen en systemen. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van veiligheid of verstoringen. Voor 2011 hebben we vijf operationele risico’s vastgesteld.


Operationeel risico 1: Een ernstig veiligheidsincident met inbegrip van security risico’s

Onder een ernstig veiligheidsincident verstaan we een incident met één of meer dodelijke slachtoffers tot gevolg. Zo’n incident kan ontstaan door fouten van medewerkers, van vervoerders, van aannemers of door het falen van systemen. ProRail volgt dit risico actief en heeft een prominente plek voor veiligheid binnen de bedrijfsvoering.

Operationeel risico 2: Het niet tijdig, niet volledig of onjuist verstrekken van reisinformatie bij verstoringen

Als er een grote verstoring is, waarbij bijvoorbeeld treinen uitvallen, wordt de behoefte aan informatie groter. Tegelijkertijd wordt in een dergelijke situatie het tijdig, juist en volledig verstrekken van actuele informatie erg complex. De beheersmaatregelen op dit risico evalueren we en passen we waar nodig aan. Hiervoor is een aparte projectgroep aangesteld.

Operationeel risico 3: Een langdurige ongeplande verstoring op het hoofdspoorwegennet

We sturen actief op het aanpakken van oorzaken, zodat de kans op een ongeplande verstoring kleiner wordt. Daarnaast hebben we een plan van aanpak opgesteld om de nadelige gevolgen van een ongeplande verstoring voor de reiziger zo klein mogelijk te maken.

Operationeel risico 4: Het niet kunnen leveren van onze kernprestaties door een gebrek aan gekwalificeerd personeel in de spoorsector

Om het spoor aan te leggen, te beheren en te onderhouden zijn we afhankelijk van gespecialiseerd personeel. Zonder dat personeel kan er een gebrekkige dienstverlening of een verhoging van de kosten ontstaan. Op dit moment kunnen wij en onze leveranciers de vacatures nog goed vullen. Maar we voorzien dat er in de toekomst krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Daarom denken we nu al na over een manier waarop we dit risico in de toekomst kunnen beheersen, bijvoorbeeld met goed werkgeverschap en met ontwikkeling van talenten.

Operationeel risico 5: Het risico op het niet realiseren van de doelstellingen van programma’s en projecten.

ProRail is als opdrachtgever betrokken bij een aantal zeer grote bouwprojecten. Daarnaast verrichten we werkzaamheden om de bestaande infrastructuur te verbeteren en het onderhoud ervan te borgen. De projectmatige aanpak van deze werkzaamheden richt zich op het verbeteren van onze prestaties of het tegemoet komen aan de wensen van onze stakeholders. Binnen het budget en de tijd die ervoor staat. De werkzaamheden vinden altijd plaats terwijl de winkel open is. Dit betekent dat de projectorganisatie aan hoge eisen moet voldoen en stipt uitgevoerd moet worden. Het niet volgens plan uitvoeren van onze projecten heeft al snel grote financiële en operationele consequenties.