Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze bedrijfsdoelstellingen. We vervullen een maatschappelijke rol en stellen de belangen van onze klanten en andere stakeholders voorop. De focus ligt daarbij op de onderwerpen waarop ProRail in maatschappelijk opzicht het verschil maakt.


Uiteenlopende belangen

Als spoorbeheerder kijken we goed naar de wensen en de perceptie van onze stakeholders. Dan blijkt dat die wensen tegenstrijdig kunnen zijn, of lijken. In onze afweging gaan we vaak verder dan alleen voldoen aan de individuele belangen van partijen en aan wet- en regelgeving. Het gaat ons om de meerwaarde voor de hele samenleving. Hier ligt voor ons de uitdaging om innovatief en duurzaam te zijn. Dit is de kern van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Goed voor het milieu

We willen het spoor zo duurzaam mogelijk beheren, waarbij we verder gaan dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de omgeving van het spoor willen we duurzaam beheren. Daartoe bereiden we een overstap van regulier naar ecologisch bermbeheer voor. We leveren een bijdrage aan de biodiversiteit met natuurmaatregelen, zoals het aanleggen van faunapassages, het op natuurvriendelijke wijze inrichten van bermen en spoorsloten en het plaatsen van insectenparadijzen, mussenflats en vleermuishuizen.

Onze doelstellingen voor de langere termijn (2020): 100% duurzaam inkopen van energie en 30% minder energieverbruik ten opzichte van 2005. Samen met andere partijen in de spoorsector gaat ProRail de CO2-uitstoot van het spoorvervoer verminderen.

Als eerste stap is gezamenlijk de CO2-voetafdruk van het gehele spoorsysteem bepaald. Het grootste aandeel [70 procent] is de energie die nodig is om de treinen te laten rijden. ProRail kan NS en andere vervoerders helpen bij de inspanningen om energiezuinig te rijden. De maatregelen die genomen worden om het spoor robuuster en sneller te maken helpen hierbij. Een voorbeeld is de recent voltooide nieuwe infra-layout bij station Arnhem. De ombouw in Arnhem heeft tot een behoorlijke energiebesparing geleid, omdat treinen nu met hogere snelheid kunnen binnenkomen en geleidelijker kunnen uitrollen en afremmen.

De op een na grootste bijdrage in de sector komt van ‘materialen voor infrastructuur’. Ook op dit vlak zet ProRail de komende jaren stappen. Ten eerste door te zorgen voor een betere benutting van de infrastructuur, zodat geen extra materialen gebruikt en getransporteerd hoeven te worden. Ten tweede door aannemers uit te dagen om duurzame producten te leveren. Daarvoor hanteert ProRail de CO2-prestatieladder: hoe meer een aannemer zich inspant om de CO2-uitstoot te reduceren, hoe meer kans hij bij een aanbesteding maakt.

Omgeving

Voor onze omgeving willen we een goede buurman zijn. We realiseren ons dat onze activiteiten als hinderlijk kunnen worden ervaren. We houden ons aan de wet en de regels over geluid en trillingen, en waar dat nuttig is gaan we verder dan de regels voorschrijven. Maar we kijken ook naar ons gedrag. Transparantie en integriteit staan voorop.

Medewerkers

Voor onze medewerkers willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. Medewerkers zijn onze belangrijkste factor. We gaan voor een evenwichtige organisatie. We willen ons menselijk kapitaal ontwikkelen en onze mensen nog klantgerichter en innovatiever maken. In het leiderschap van onze managers staan deze uitgangspunten centraal.

Communicatie

Onze organisatiestructuur is gericht op het contact met onze stakeholders. Zo hebben we via accountteams contact met goederen- en personenvervoerders. Het contact met overheden voor de bouwprojecten verloopt via de afdeling Relatiebeheer. Deze afdeling vervult een centrale functie en heeft medewerkers in alle regio’s. Zo laten we het contact met lokale publieke partners efficiënt plaatsvinden.

Overzicht doelstellingen en indicatoren

Categorie subcategorie Doelstelling Indicator
De Klant en de
omgeving
Per stakeholder Tevreden klanten en omgeving KPI tevredenheid van onze klanten
      KPI reputatiescore
Meer treinen mogelijk maken Spoor, stations en
omgeving
Jaarlijkse groei en hoogfrequent spoorvervoer KPI capaciteitsverdeling
Robuuster spoor en excellente operatie Levering treinpaden Maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid KPI geleverde treinpaden
      KPI deels gerealiseerde treinpaden
  Verstoringen opgelost en spoor beschikbaar   KPI beschikbaarheid
      KPI storingstijd
      KPI onderhoudstijd
  Treinen op tijd   KPI punctualiteit
  Actuele reisinformatie   KPI reisinformatie bij ontregelingen
  Comfortabele stations   KPI sociale veiligheid
      KPI reinheid transfer
      KPI toegankelijkheid
Substantieel lagere kosten Lagere kosten 20% lagere LCC KPI Life cycle-kosten
       
Veiligheid Veilig reizen Nul ongevallen Aantal botsingen
      Aantal roodseinpassages
      Aantal ontsporingen
  Veilig leven   Aantal aanrijdingen overwegen
      Aantal suïcides
      Aantal meldingen spoorlopers
  Veilig werken   Aantal ongevallen werknemers ProRail en leveranciers
Milieu CO2 CO2 reductie in de keten CO2 prestatieladder
  Energieverbruik 30% efficiënter in 2020 Energie-efficiency MJA - EE1
  Duurzaam inkopen 100% duurzaam inkopen % duurzaam inkopen electriciteit
  Natuur & landschap Geen overtredingen Aantal overtredingen
Omgeving Geluid en trillingen Geen overtredingen Aantal overtredingen
  Integriteit Geen onregelmatigheden of fraude Aantal gevallen
Medewerkers Doelgerichte organisatie Evenwichtige en beheerste opbouw Aantal medewerkers
      Aantal inhuurkrachten
  Betrokken werkgever Tevredenheid - 80% tevreden en betrokken % tevreden en betrokken medewerkers
    Vitale medewerkers - verzuim % verzuim
    Diversiteit - 30% vrouwen leidinggevend - 80% instroom leeftijd < 40 % vrouwen in topfuncties Leeftijdsopbouw