Veilig leven

ProRail voelt zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid in de spooromgeving en streeft naar nul ongelukken op overwegen. Met maatregelen, maar ook met voorlichtingscampagnes die de samenleving bewuster maken van de risico's van het spoor. Er waren negen dodelijke slachtoffers te betreuren. Het aantal meldingen van mensen die onbevoegd langs op of het spoor lopen, zogenaamde ‘spoorlopers’ neemt toe.


Campagnes en voorlichting

In 2011 hebben we mensen op de risico’s van gevaarlijk gedrag op overwegen gewezen via een campagne met overwegbomen in drukbezochte winkelgebieden. Bekende Nederlanders werkten mee aan een actie bij overwegen om scholieren op gevaarlijk gedrag aan te spreken. Beide acties gingen vergezeld van een publiciteitscampagne via advertenties en abri-reclame. Daarnaast vroegen we in 2011 voortdurend aandacht voor de veiligheid rond het spoor met lokale acties en voorlichting op scholen.

Relatie met onze doelstellingen

Er gaan de komende jaren meer treinen rijden, waardoor overwegen vaker dicht liggen. Dit vraagt om meer geduld en bewustwording bij weggebruikers. Bovendien leidt het voorkomen van aanrijdingen op overwegen tot minder verstoringen in de treindienst, en 'minder verstoringen' is ook een van onze strategische doelstellingen.

 

In 2011 verscheen het lespakket PazzUp Jr. voor de bovenbouw  van het basisonderwijs. Het laat leerlingen gevaarlijke situaties herkennen op en rond het spoor. Het voortgezet onderwijs gebruikt al jaren het lespakket PazzUp.

Samen met het Korps Landelijke Politiediensten voerden we aan het begin van het nieuwe schooljaar extra controles uit op overwegen, bij scholen en op schoolroutes. De actie was in 2011 speciaal gericht op brugklassers. Zij fietsen naar een nieuwe school en steken daarbij vaak voor het eerst een spoorwegovergang over.

Daarnaast zijn we in het voorjaar van 2011 de campagne ‘Het gevaarlijkste wandelpad van Nederland’ begonnen om spoorlopers bewust te maken van de gevaren van hun gedrag.

Veiligheid op overwegen

ProRail streeft naar nul ongevallen op overwegen. Die doelstelling hebben we nog niet bereikt. De laatste 10 jaar nam het aantal ongevallen af, ondanks het toegenomen aantal treinpassages. Maar de laatste drie jaar is er een stabilisatie opgetreden (47, 47 en 42 aanrijdingen met 13, 10  en 9 dodelijke slachtoffers).

Het zag er lang naar uit dat 2011 een flinke daling ging laten zien ten opzichte van het jaar ervoor. Helaas waren er eind november drie ongevallen te betreuren, met vier doden tot gevolg.

Het aantal aanrijdingen tussen trein en wegverkeer op een spoorwegovergang, als gevolg van een ongeval.

Vervolg Verbeteren Veiligheid op Overwegen

In 2011 zijn we gestart met het programma Verbeteren Veiligheid op Overwegen deel 2. We hebben onder meer hangwerken aangebracht bij voetgangersbomen en de zogenaamde dichtligtijden van spoorwegovergangen in kaart gebracht. Risicovolle overwegen zijn aangepast en ons onderzoek  naar gedrag op overwegen is uitgebreid.

Spoorlopers

Wandelaars, spelende kinderen of mensen die een sluiproute nemen op en langs het spoor kunnen verstoringen in de treindienst veroorzaken.

Op plekken waar vaak 'spoorlopers' komen, plaatsen we hekken. Spoorwandelaars die betrapt worden door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kunnen sinds 2011 rekenen op een boete van 100 euro (was 90 euro).

Het aantal meldingen van personen die zich ongeoorloofd langs het spoor begeven.

Met 2.689 meldingen in 2011 is het aantal meldingen met 24% gestegen ten opzichte van 2010 (2.165). Dit jaar is er een beroep gedaan op medewerkers van NS en ProRail om iedere spoorloper te melden. Dit kan de stijging van het aantal meldingen verklaren.

Spoorsuïcide

Zelfdodingen op het spoor veroorzaken veel leed voor nabestaanden, machinisten en conducteurs. Bovendien leiden ze tot ernstige verstoringen van het treinverkeer en zijn reizigers op de plaats van het incident uren opgesloten in treinen. Daarom proberen we zelfdodingen zoveel mogelijk te voorkomen, samen met NS en Korps Landelijke Politiediensten, maatschappelijke instanties als GGZ Nederland, de wetenschap en 113Online. Ook werden we partner in het internationale consortium ‘FP7: Restrail, voor het tegengaan van suïcides en spoorlopers’ dat in 2011 van start ging.  

Aantal meldingen van zelfdodingen op het spoor

In 2011 vonden 410 pogingen tot zelfdoding op het spoor plaats, waarvan 215 met fatale afloop. Veel mensen zijn door politie, treinpersoneel of omstanders weerhouden van zelfdoding op het spoor. Het aantal zelfdodingspogingen is groter dan tot nog toe aangenomen.

Maatregelen

In 2011 zijn we samen met hulporganisatie 113Online de campagne ‘Ik luister’ gestart op een aantal risicoplekken. Op de meest urgente risicolocaties hebben we spoorbanen afgeschermd en vegetatie of schuilmogelijkheden weggehaald en borden geplaatst met een verwijzing naar laagdrempelige psychische hulp door 113Online. Samen met NS en NS Hispeed hebben we de opvang van reizigers in gestrande treinen verbeterd.