Winst- en verliesrekening 2011

Bedragen in miljoenen euro's

      2011   2010
           
Bijdragen 10        
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid   838   955  
Amortisatie investeringsbijdragen   415   390  
Gebruiksvergoeding   239   232  
      1.492   1.577
           
Diverse bedrijfsopbrengsten 11        
Geactiveerde productie eigen bedrijf   126   129  
Overige bedrijfsopbrengsten   64   51  
      190   180
Bedrijfsopbrengsten     1.682   1.757
           
Exploitatielasten 12        
Kosten van uitbesteed werk   -651   -637  
Lonen en salarissen   -228   -212  
Sociale lasten   -32   -29  
Afschrijvingskosten   -594   -581  
Overige waardeveranderingen vaste activa   -166   -152  
Overige bedrijfslasten   -174   -200  
      -1.845   -1.811
Vrijval herwaarderingsreserve 13   206   202
      -1.639   -1.609
           
Financiële baten en lasten 14   -19   -127
           
Bedrijfslasten     -1.658   -1.736
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatiereserve en belastingen 15   24   21
           
Mutatie egalisatiereserve 16   -24   -21
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     -   -
           
Belastingen     -   -
           
Resultaat na belastingen     -   -