Kasstroomoverzicht

Bedragen in miljoenen euro's

    2011   2010
         
         
Resultaat uit bedrijfsuitoefening   -   -
         
Aanpassingen voor:        
Mutaties egalisatiereserve 24   21  
Exploitatiedeel herwaardering -2   -10  
Afschrijvingskosten vaste activa 594   581  
Niet-activeerbare investeringen/liquidatieresultaten 87   110  
Vrijval herwaarderingsreserve -206   -202  
Mutaties voorzieningen 28   4  
Dotatie egalisatiereserve 53   -  
Geactiveerde productie eigen bedrijf -126   -129  
Desinvesteringen materiĆ«le vaste activa 79   42  
Overige mutaties investeringen 74   26  
Amortisatie investeringsbijdragen -415   -390  
    190   53
Mutaties werkkapitaal        
Vorderingen 210   64  
Kortlopende schulden 68   -62  
Overlopende passiva (kortlopend) -150   -69  
    128   -67
Kasstroom uit operationele activiteiten   318   -14
         
Bruto-investeringen materiĆ«le vaste activa -1.196   -1.160  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -1.196   -1.160
         
         
Investeringsbijdragen 1.130   1.284  
Overige mutaties investeringsbijdragen -72   -4  
Door Rijksoverheid ingehouden generieke taakstelling -   -14  
Door Rijksoverheid ingehouden aanbestedingsresultaten -   -17  
Door Rijksoverheid ingehouden efficiency gebruiksvergoeding -   -2  
Dividenduitkering -92   -  
Storting agio op aandelenemissie 155   1.400  
Aflossing leningen (geen herfinanciering) -149   -1.320  
Onttrekkingen overlopende passiva -14   -33  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   958   1.294
         
Totale kasstroom   80   120
         
Liquide middelen einde boekjaar 585   505  
Liquide middelen begin boekjaar 505   385  
Mutatie liquide middelen   80   120