Balans per 31 december 2011

Bedragen in miljoenen euro's (vóór verwerking van het resultaat)


Activa   31 december 2011 31 december 2010
           
Vaste activa          
Materiële vaste activa 1 19.305   18.165  
Financiële vaste activa 2 392   561  
      19.697   18.726
Vlottende activa          
Vorderingen 3 132   342  
Liquide middelen 4 585   505  
      717   847
Totaal Activa     20.414   19.573

Passiva   31 december 2011 31 december 2010
           
           
Eigen vermogen 5   5.702   5.195
           
Voorzieningen 6   213   185
           
Langlopende schulden 7   345   494
           
Kortlopende schulden 8   178   110
           
Overlopende passiva 9   13.976   13.589
           
Totaal Passiva     20.414   19.573